Polityka Prywatności

Administrator danych

Administratorem i właścicielem strony internetowej https://codeq.pl  jest firma Codeq Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Warneńskiej nr 16 lok. 32 (80-288), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000946446, NIP: 9571140331, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, zwana w dalszej „Codeq”.

Kontakt z administratorem serwisu jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej biuro@codeq.pl

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej https://codeq.pl jest własnością Codeq. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów (między innymi tekstowych, graficznych, layoutu strony, itp.) są zastrzeżone. Strona internetowa oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, a zwłaszcza ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

Dane osobowe

Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie.

Codeq przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia RODO, jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych przez Codeq.

Codeq zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w przepisów prawa, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz przekazania w przypadkach określonych przepisami prawa.

Nasza Firma stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Pliki cookies

Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. Jeśli użytkownik nie wyłączy wykorzystywania ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

Postanowienia dodatkowe

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie i polityce prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści regulaminu i polityki prywatności na stronie internetowej i obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 15.01.2022 roku do zmiany lub odwołania w całości lub w części.